*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Publicaties

Hier staan boeken en brocures over sociale veranderkunde die u via de mailbox kunt bestellen. Na bestelling ontvangt u een bevestiging van de bestelling. Vervolgens wordt u het gevraagde per post toegestuurd.
Andere publicaties die nauwe raakvlakken hebben met  sociale veranderkunde staan bij Literatuurtips. 


Geschiedenis van veranderkundig denken
Geschiedenis van veranderkundig denken
Prijs 18,45
Over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving

Dit boek gaat over de vraag, in welke betekenissen het verschijnsel veranderen als vorm van sociale interventie naar voren komt in de geschiedenis van het West-Europese denken. Het boek beoogt een bijdrage te leveren aan systematische kennisontwikkeling op het gebied van de veranderkunde, voortbouwend op de lijn die onder meer Kurt Lewin vóór WOII heeft ingezet. Het boek biedt ... meer

Grondslagen van veranderen
Grondslagen van veranderen
Prijs 34,50
Naar een methodiek zonder keurslijf

Veranderen wordt vaak begrepen als een objectief, en dus standaardiseerbaar proces, dat via bepaalde fasen en gericht is op van tevoren vastgestelde doelen. In Grondslagen van veranderen wordt veranderkundig handelen niet opgevat als mechanisch proces, maar als een reflectief proces van zelf sturen en afstemmen op de omgeving en op zichzelf. Bovendien is... meer

Naar een leefbare aarde. Verduurzamen vanuit veranderkundig perspectief
Naar een leefbare aarde. Verduurzamen vanuit veranderkundig perspectief
Prijs 25,00
Gerard Donkers in samenwerking met Kring Andragologie van de UvA

Als we zo doorgaan, is de aarde niet duurzaam leefbaar. Dit onheilspellend inzicht hangt als een donkere wolk boven de tijd waarin we leven. Al eeuwen zijn we bezig de aarde naar onze hand te zetten omdat we dat steeds beter kunnen. Maar ondertussen heeft dit proces een intensiteit en afmeting bereikt dat aardwetenschappers het huidige ecologische tijdperk naar ons zelf hebben genoemd: he... meer

Onderzoek naar bezieling in het werk
Onderzoek naar bezieling in het werk
Prijs 10,00
Praktijkverhalen van leidinggevenden in zorg, welzijn en onderwijs

Door middel van dit boek wil het landelijk project Bezieling in het werk een bijdrage leveren aan bezinning op de uitdagingen waar organisaties in de sociale sector momenteel voor staan en aan (re)vitalisering van de sector.
Het boek is een eerste, voorlopig verslag van zes groepsinterviews met leidinggevenden uit de sociale sector.

... meer
Veranderen in meervoud, 15e druk, Gerard Donkers, Uitgeverij Boom Amsterdam 2020
Veranderen in meervoud, 15e druk, Gerard Donkers, Uitgeverij Boom Amsterdam 2020
Prijs 49,95
Een sociaal veranderkundig perspectief

Als (aanstaande) sociaal professional heb je behoefte aan praktische handelingskennis. Je wilt weten wat je kunt doen en hoe je dat moet aanpakken als je in samenwerking met anderen een bepaalde verandering in de samenleving en bij mensen zelf wilt realiseren.
In Veranderen in meervoud leer je vanuit een brede visie constructief om te gaan met verschillen... meer

Zelfregie in beeld
Zelfregie in beeld
Prijs 35,00
gemaakt door Sara Donkers (Eigen uitgave 2016)
Dit boek bestaat uit foto's, cartoons, uitspraken en filmfragmenten ter illustratie van de tekst in het boek ‘Zelfregie terug in het werk' SWP, Gerard Donkers. ... meer
Zelfregie terug in het werk
Zelfregie terug in het werk
Prijs 39,50
Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling’

Dit boek is geschreven door Gerard Donkers in samenwerking met Ineke Gualthérie van Weezel, Ans Spexgoor en Nelly Labrie.

In organisaties heerst er onvrede bij cliënten en professionals over de manier waarop zij worden geholpen en aangestuurd. Wat een vernieuwende manier van werken zou kunnen zijn, wordt veelal uitgevoerd met oude sturingsconcepten. Enkel hiërarchie... meer

Copyright © 2007-2022 Zelfregie.com