zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Kennis opdoen over zelfregie

Op zelfregie.com kunt u de nodige kennis opdoen over zelfregie en veranderkunde. Deze website is bedoeld voor leidinggevenden en uitvoerende professionals, en in het verlengde van hen ook werknemers, burgers en cliënten. Met mijn kennis over veranderkunde wil ik hen ondersteunen bij een kritische reflectie op de kwaliteit van onze samenleving en hun bijdrage daaraan, teneinde de eigen regie van mensen op het leven te helpen versterken. De website bevat waardevolle informatie waarmee u dit kunt realiseren.

De plek waar u zelfstandig kennis kunt opdoen over zelfregie

Het doel van deze website is dat u zelf kennis kunt opdoen over zelfregie en veranderkunde. Door uw zelfregulerend vermogen te versterken neemt u de regie over uw leven meer in eigen handen. Tegenwoordig wordt het zelf-organiserend vermogen van individuen en groepen in het zich afstemmen op natuur en maatschappij gezien als een belangrijke opdracht van innovatief beleid. Sociale veranderkunde leert mensen omgaan met zichzelf en de samenleving. U leert omgaan met conflicten en agressie, met spel en genot, met verdriet en lijden, met mensen uit andere culturen en met uw eigen dierbaren en bekenden.

Mijn eigen kennis over zelfregie en veranderkunde

Graag stel ik mezelf aan u voor: ik ben Gerard Donkers. Ik ben werkzaam geweest als groepswerker in de sociaalpedagogische hulpverlening, als hulpverlener in het maatschappelijk werk, als docent in het hoger beroeps- en universitair onderwijs. Daarnaast heb ik 21 jaar veel leerzame ervaringen opgedaan in het werken met werkende (en werkloze) jongeren in het kader van de FNV-jongerenbeweging. Ongeveer dertig jaar gaf ik colleges aan de AVANS-hogeschool in 's-Hertogenbosch. In 1999 promoveerde ik op de methodiek van het maatschappelijk werk tot doctor in de psychologische, sociologische en pedagogische wetenschappen. Naast mijn werk als auteur en onderzoeker heb ik onder meer vanuit de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam masterclasses gegeven aan gemeentes, bedrijven en organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Deze masterclasses hadden de vorm van leerwerkplaatsen. Tegenwoordig ben ik nog steeds actief bezig met het opdoen van kennis over zelfregie en veranderkunde.

Versterking van ons verandervermogen

In veel mensgerichte beroepen komt versterking van het verandervermogen van individuen, gezinnen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden naar voren als centraal sturingsconcept van sociale interventie. Ik voel me verbonden met al die wetenschappers, professionals en vrijwilligers die zich voor dit maatschappelijk project inzetten. Daarnaast wil ik ook kritische vragen stellen bij deze ontwikkeling, zodat we samen meer kennis kunnen opdoen over zelfregie. Ik denk dan aan vragen zoals:

  • Is de term 'zelfregie' of 'zelfsturing' wel dekkend voor een democratische samenleving? Is dit jasje voor sociale beroepen niet te eng? Hoe kunnen we dat begrip meer passend maken?
  • Wordt de definitie van zelfregie niet te veel verstaan als een psychologisch en te weinig als een sociologisch en systemisch handelingsbegrip?
  • Sluit zelfregie niet te sterk aan bij de moderne mythe van het rationele individu dat zijn leven helemaal in de hand zou (moeten) hebben en niet meer afhankelijk is of mag zijn van anderen? Is het begrip dus niet te individualistisch en te rationalistisch?
  • Gaat de nadruk op versterking van zelfregie niet ten koste van de kwetsbaren en zwakkeren in onze samenleving?

Wellicht stelt u uzelf nog meer kritische vragen bij dit begrip, dat kan worden begrepen als een basisconcept van sociale veranderkunde. Zelfregie.com is een podium voor het uitwisselen en zelfstandig opdoen van kennis over zelfregie en veranderkunde. Veel van deze kennis vindt u terug in publicaties en documenten over zelfregie. Ik hoop dat velen zich voelen aangesproken door een open, dialogische en integratieve benadering van veranderen en mee willen denken in het uitdiepen, bekritiseren en ontwikkelen ervan. Mogelijk kunnen rond het zelfreguleringsconcept nieuwe bruggen worden geslagen tussen disciplines, beroepen, methodieken en werkvelden. Dat is mijn belangrijkste wens.

Laten we een afspraak maken om kennis met elkaar te delen

Bent u geïnteresseerd in zelfregie en veranderkunde, dan bent u op deze website aan het juiste adres. Ik houd mijzelf nog steeds bezig met deze onderwerpen en ik ben zeer geïnteresseerd in de visie en kennis van anderen. Laten we een afspraak maken om kennis uit te wisselen over veranderkunde. Met beide visies kunnen we meer kennis opdoen over sociale veranderkunde. Neem gerust contact met mij op en dan spreken we elkaar, liefst met een open agenda!


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com