zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Donkers, G. (2003) Zelfregulatie

Een contextueel sturingsconcept van sociale interventie

Datum van plaatsen: 24-11-2007

Dit studie-en werkboek gaat over het zelfregulerend vermogen van mensen en hoe veranderkundigen in mensgerichte beroepen een dergelijk vermogen bij cliënten en bij zichzelf kunnen versterken. Ter discussie staat de vraag of zelfregulatie wel zo'n geschikt begrip is voor sociale interventie. Ik kom tot het voorstel om het begrip contextueel te benaderen. Voorkomen moet worden, dat het te individualistisch, te rationalistisch en te mechanistisch wordt ingevuld. Door te spreken van contextuele zelfregulatie richt het boek zich tegen fragmentering en afbraak van het sociale leven.

De hier gepresenteerde benadering komt voort uit een kritische analyse en beschouwing van van acht zeer uitgebreid gedocumenteerde en geanalyseerde casussen uit verschillende werkvelden van maatschappelijk werk. De aanpak van deze maatschappelijk werkers verschilt natuurlijk in menig opzicht van wat in andere mensgerichte beroepen gebruikelijk is. Toch verwoordt ze er een belangrijke intentie van. Veel professionals in de sociale interventie zullen zichzelf in de hier geschetste aanpak herkennen.

Het is een boek met veel praktijkvoorbeelden, theoretische beschouwingen en methodische suggesties. Voor het verwerken van de tekst zijn aan het einde van ieder hoofdstuk opdrachten toegevoegd.

Gerard Donkers is docent agologie aan de hogeschool in 's-Hertogenbosch, sector Gedrag en Maatschappij. Aan de Rijksuniversiteit van Groningen is hij gepromoveerd op een onderzoek naar de methodiek van maatschappelijk werk. Zelfregulatiebevordering was daarin het centrale thema. Hij heeft verschillende studieboeken geschreven voor het hoger sociaal-agogisch onderwijs. Zo verscheen onlangs bij uitgeverij H. Nelissen de twaalfde druk van zijn boek 'Veranderkundige modellen'.

 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com