zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Vervolgonderzoek

  • Bij de uitgeverij LEMMA is verschenen het boek van Gerard Donkers Naar een veilige school, versterking van het zelfregulerend vermogen van leerlingen, professionals en school in omgaan met agressie (2008). Het boek bevat het verslag van een driejarig onderzoek naar omgaan met agressie op het VMBO. Een artikel over dit onderzoek staat in het Tijdschrift Sociale Interventie, nummer 4, 2007. 

  • Nelly Labrie heeft aan het universitair instituut LESI in 2009 een onderzoek afgerond naar afstemming tussen managers en professionals binnen Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA) in Rotterdam. Kenmerkend voor deze instelling is haar outreachende werkwijze. Nelly Labrie was ten tijde van het onderzoek projectcoördinator sociaal isolement en huiselijke geweld en tevens coördinator van het outreachend team. De vraagstelling van het onderzoek is: Hoe kunnen uitvoerende professionals en managers afstemming tussen uitvoeringspraktijk en organisatiebeleid bewerkstelligen ten behoeve van moeilijk bereikbare groepen. Een samenvatting van dit onderzoek is te vinden bij 'Documenten' onder de titel Ruimteverkenning.

  • Ans Spexgoor was manager bij Tactus Twente en heeft in het kader van het LESI onderzoek gedaan naar zelfregie en presentie in de inloopvoorziening in de Sociale Verslavingszorg (2010). Het gaat hier om een kwalitatief onderzoek in de inloopvoorzieningen van Almelo en Enschede. Ans Spexgoor was als manager bij Tactus verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het zorgaanbod en het personeelsbeleid. Het werken binnen de laagdrempelige groepsvoorzieningen is complex en vraagt veel van de medewerkers. Het onderzoek richt zich op de vraag wat belangrijke persoonlijk-functionele competenties zijn van de inloopmedewerkers en hoe de organisatie deze kan ondersteunen. Een samenvatting van de bevindingen in dit onderzoek is te vinden bij 'Documenten' onder de titel Zelfregie en presentie in de inloopvoorziening.

  • Iryna Batyreva heeft in het kader van het LESI professionals geïnterviewd die in hun werk gebruik maken van de zelfreguleringsbenadering van Donkers. Met behulp van dit materiaal heeft zij haar masterthesis geschreven onder begeleiding van prof. dr. Hugo Letiche over zelfregulering: tegenkracht voor boekhoudcultuur? Voor verdere informatie zie 'Documenten'.

  • In 2012 is een landelijk project Bezieling in het werk gestart van leidinggevenden en managers uit zorg, welzijn en onderwijs. Bedoeling is om vanuit een vernieuwende visie op organisatieontwikkeling een bijdrage te leveren aan bezinning op de uitdagingen waar organisaties momenteel voor staan en aan (re)vitalisering van de sociale sector. Eerste stap is geweest het verzamelen van empirisch materiaal bij managers, beleidsmedewerkersen opleiders in de sociale sector door middel van groepsinterviews. Het verslag van deze groepsinterviews is te bestellen bij 'Publicaties'. De projectgroep heeft dit empirisch materiaal vervolgens gebruikt voor het schrijven van een boek dat uiteindelijk in 2015 is uitgekomen bij SWP-Publicaties onder de titel Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling. Dit boek is geschreven door Gerard Donkers in nauwe samenwerking met de projectgroep. Over en rond dit boek is op 15 oktober 2015 een zeer succesvol symposium gehouden onder de titel Verandering en bezieling in tijden van transities.Zo'n 130 mensen hadden zich hiervoor ingeschreven. 
  • Nadien heeft het project haar naam gewijzigd in Landelijk Platform Sociale Veranderkunde. Centraal daarin staat het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van sociale veranderkunde. Over achtergrond, doel en werkwijze van dit platform wordt verwezen naar Documenten. Via deze website wordt u van de ontwikkelingen in het platform op de hoogte gehouden. 


Copyright © 2007-2024 Zelfregie.com